Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Welkom bij het leergebied Nederlands

Schrijftaal, spreektaal, gebarentaal, straattaal, voetbaltaal, meidentaal, msn-taal, ambtenarentaal, Jip en Janneke-taal, er zijn heel veel soorten taal. Mensen gebruiken die verschillende soorten taal om met elkaar te communiceren, aan elkaar dingen te duidelijk te maken. Het leergebied Nederlands besteedt veel aandacht aan communicatie en dus aan veel verschillende soorten taal. Daarover zul je tijdens de lessen veel aan de weet komen.
Nederlands is ook een leergebied waar je gaat leren hoe je bepaalde dingen moet doen: hoe schrijf ik een goede brief, hoe kan ik iemand in een discussie overtuigen, hoe moet ik een moeilijke tekst lezen, etc. We gaan dus met allerlei taalvaardigheden aan de slag. Dat gaan we tijdens de lessen doen, maar je zult ook veel zelfstandig kunnen werken, alleen of in groepjes. Hiernaast zul je ook aan allerlei projecten meedoen. Bijvoorbeeld over de krant, over een speelfilm of over stripverhalen.

Zo zie je, hoewel je het misschien al van kinds af aan spreekt, bij Nederlands valt er nog genoeg te doen!

Nederlands: leesbeleid

Leerlingen hebben steeds meer taalvaardigheid nodig. Voor opdrachten bij de vakken en in alle examens wordt veel gevraagd van hun leesvaardigheid. Daarnaast moeten ze bij alle vakken het nodige kunnen op het gebied van spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Dat is niet alleen op school zo, taalvaardigheid is ook in toenemende mate belangrijk in vervolgstudie en in de maatschappij.

De noodzaak om taalvaardigheid te versterken wordt ook duidelijk in het Referentiekader taal en rekenen. Daarin heeft de overheid in 2010 taal- en rekeneisen vastgelegd met de bedoeling het algemene niveau van de basisvaardigheden te verhogen.

 

Om te toetsen of de leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van taal en rekenen, kijken we naar de gegevens van de CITO. De ‘harde’ gegevens over de leesvaardigheid en woordenschat van onze leerlingen komen uit het Cito Volgsysteem VO. Alle leerlingen maken in de brugklas in het begin van het schooljaar de eerste VAS-toets (T0). Met deze toets wordt de beginsituatie gemeten. Aan het einde van het schooljaar worden wederom de VAS-toetsen afgenomen (T1). Eind klas 2 worden de leerlingen nogmaals onderworpen aan de vragenlijst (T2).

 

We kiezen voor leesvaardigheid als kern van ons taalbeleid, want onvoldoende leesvaardigheid, een geringe woordenschat en te weinig algemene ontwikkeling hangen samen en zijn vaak een oorzaak van onvoldoende tekstbegrip. Niet goed begrijpend kunnen lezen heeft tot gevolg dat resultaten bij alle vakken achterblijven, omdat leerlingen de boeken en opdrachten onvoldoende begrijpen en daardoor onvoldoendes halen.

Het algemene doel is de taalvaardigheid van leerlingen verbeteren zodat uiteindelijk de resultaten schoolbreed verbeteren.

 

In het schooljaar 2012-2013 is het leesbeleid op SG De Dijk vernieuwd. Alle docenten Nederlands hebben een cursus Leesbeleid gevolgd met als resultaat: een vernieuwde aanpak van het begrijpend lezen tijdens de Nederlandse lessen en dit wordt langzaamaan doorgevoerd in alle andere vakken.

 

Tijdens de Nederlandse lessen wordt aandacht besteed aan verschillende onderdelen, zoals: spelling, lezen, spreek- en luistervaardigheid, woordenschat en schrijven. Er wordt gewerkt met de moderne methode ‘Talent’, waarbij ook digitaal geoefend kan worden.

 

De vernieuwde aanpak houdt in:

  • Twee keer per week stillezen uit eigen boek. Het doel is het leesplezier te vergroten. Ook wordt de woordenschat en de algemene kennis uitgebreid, waardoor het begrijpend lezen verbetert.
  • Alle leerlingen krijgen aan het begin van de brugklas een intensieve cursus begrijpend lezen. Hierbij worden de vier leesstrategieën uitgelegd: verkennend, zoekend, nauwkeurig en studerend lezen. De leerlingen leren deze manieren van lezen ook toe te passen in de andere vakken.
  • In alle onderbouwklassen wordt één keer per week met Nieuwsbegrip gewerkt. Dit is een les in begrijpend lezen, waarbij ingespeeld wordt op actuele gebeurtenissen.
  • De docenten Nederlands zullen workshops gaan geven aan collega’s, zodat ook tijdens andere vakken op dezelfde manier gewerkt wordt met teksten.
  • Er zal gewerkt gaan worden met een woordenschatschrift, waarin moeilijke woorden worden genoteerd en uitgelegd.
  • In twee lokalen zal een woordmuur worden gemaakt, waarop actuele woorden te zien zijn.

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Klein, veilig en ondernemend